Registru Proiecte de Hotărâri

REGISTRUL
pentru evidenta proiectelor de hotarari ale consiliului local 
pe anul 2021
 
 
Nr.de inregistrare Data inregistrarii Functia, prenumele si numele initiatorului Titlul proiectului de hotarare a consiliului local Avizele comisiilor de specialitate sesizate

Structura/Pers.

din aparatul de specialitate al primarului responsabila cu elaborarea raportului compartimentului de resort

Data dezbaterii in sedinta consiliului local Finalizarea procedurii
0 1 2 3 4 5 6 7
1. 9636/28.12.2020

Primar

Gheorghe Stănescu

Constatare încetare de drept a mandatului de cons. local al domnului Enache Dumitru Conform registru electronic Secretar General 8.01.2021

Adoptat prin Hot.nr.1/

8.01.2021

2. 37/4.01.2021

Primar

Gheorghe Stănescu

Aprobarea încheierii exercițiului financiar al anului 2020 prin acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare Conform registru electronic

Serviciul Contabilitate,

Impozite și taxe

8.01.2021

Adoptat prin Hot.nr.2/

8.01.2021

3. 46/4.04.2021

Primar

Gheorghe Stănescu

Aprobarea completării H.C.L. nr.70/17.12.2020 cu privire la aprobarea impozitelor și taxelor locale în anul 2021 Conform registru electronic

Serviciul Contabilitate,

Impozite și taxe

8.01.2021

Adoptat prin Hot.nr.3/

8.01.2021

4.

254/12.01.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea planului de acțiuni și lucrări pentru beneficiarii de VMG în anul 2021 Conform registru electronic Compartiment asistență socială,autoritate tutelară 26.01.2021

Adoptat prin Hot.nr.4/

26.01.2021

5. 293/13.01.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea numărului de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav în anul 2021 Conform registru electronic Compartiment asistență socială,autoritate tutelară 26.01.2021

Adoptat prin Hot.nr.5/

26.01.2021

6. 278/12.01.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea utilizării excedentului bugetului local la finele anului 2020 Conform registru electronic

Serviciul Contabilitate,

Impozite și taxe

26.01.2021

Adoptat prin Hot.nr.6/

26.01.2021

7. 428/18.01.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea scoaterii din evidențele fiscale a unor creanțe fiscale a unor insolvabili Conform registru electronic

Serviciul Contabilitate,

Impozite și taxe

26.01.2021

Adoptat prin Hot.nr.7/

26.01.2021

8. 468/19.01.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea cumpărării de către Consiliul Local a terenului în suprafață de 400 mp în vederea realizării obictivului de investiții”Alimentare cu apă în sat Bughea de Jos” Conform registru electronic Secretar General 26.01.2021

Adoptat prin Hot.nr.8/

26.01.2021

9. 448/19.01.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfacerea activităților comerciale în Gura Vitioarei Conform registru electronic

Serviciul Contabilitate,

Impozite și taxe

26.01.2021

Adoptat prin Hot.nr.9/

26.01.2021

10. 559/21.01.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprbarea inițierii demersurilor de actualizare a P.U.G. al comunei Conform registru electronic Secretar General 26.01.2021

Adoptat prin Hot.nr.10/

26.01.2021

11. 997/4.02.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea alegerii președintelui de ședință pe o durată de 3 luni Conform registru electronic Secretar General 26.01.2021

Adoptat prin Hot.nr.11/

26.01.2021

12 994/4.02.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea modificării componentei comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului local Conform registru electronic Secretar General 19.02.2021

Adoptat prin Hot nr.12/

19.02.2021

13. 690/26.01.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea organizării retelui unitățiilor de învățământ preuniversitar de stat în anul școlar 2021-2022 Conform registru electronic Secretar General 19.02.2021

Adoptat prin Hot nr.13/

19.02.2021

14. 1116/9.02.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea împuternicirii primarului să participe la ședințele Gal Valea Teleajenului și să semneze documentele asociației Conform registru electronic Secretar General 19.02.2021

Adoptat prin Hot.nr.14/

19.02.2021

15. 1130/9.02.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea scoaterii din evidențele fiscale a unor creanțe fiscale a unor insolvabili și trecerea lor într-o evidență separată Conform registru electronic

Serviciul Contabilitate,

Impozite și taxe

19.02.2021

Adoptat prin Hot.nr.15/

19.02.2021

16. 1283/15.02.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea încheierii Acordului de parteneriat cu UAT-uri pentru construire rețea inteligentă gaze naturale Conform registru electronic Secretar General 19.02.2021

Adoptat prin Hot.nr.16/

19.02.2021

17. 1336/17.02.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea alipirii unor imobile(două loturi) Conform registru electronic Secretar General 19.02.2021

Adoptat prin Hot nr.17/

19.02.2021

18. 2152/17.03.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului în anul 2021 Conform registru electronic Compartiment Resurse Umane,stare civilă și evidența persoanelor 19.02.2021

Adoptat prin Hot nr.18/

19.02.2021

19. 2153/17.03.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea desemnării a doi membrii consilieri locali pentru comisia de evaluare a secretarului general Conform registru electronic Secretar General 25.03.2021

Adoptat prin Hot nr.19/

25.03.2021

20. 2207/18.03.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea consumului de carburanți lunar ptr mașinile și utilajele Primăriei Conform registru electronic

Serviciul Contabilitate,

Impozite și taxe

25.03.2021

Adoptat prin Hot nr.20/

25.03.2021

21. 2184/18.03.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobă completarea domeniului public al UAT Conform registru electronic Secretar General 25.03.2021

Adoptat prin Hot nr.21/

25.03.2021

22. 2260/22.03.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobă închirierea prin licitație publică a spațiului de 11 mp din Dispensarul uman sat Făgetu Conform registru electronic Secretar General 25.03.2021

Adoptat prin Hot nr.22/

25.03.2021

23. 2986/24.03.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea Acordului între județul Prahova și UAT-uri ptr.ob. Varianta ocoloitoare Vălenii de Munte Conform registru electronic Secretar General 25.03.2021

Adoptat prin Hot nr.23/

25.03.2021

24. 2401/24.03.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea Acordului între județul Prahova și UAT-uri ptr ob. extindere gaze naturale Conform registru electronic Secretar General 25.03.2021

Adoptat prin Hot nr.24/

25.03.2021

25. 2508/29.03.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea modificării HCL nr.24/25.03.2021 cu privire la aprobare Acord extindere gaze naturale Conform registru electronic Secretar General 25.03.2021

Adoptat prin Hot nr.25/

25.03.2021

26. 3107/15.04.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea bugetului general al UAT în 2021 și estimări 2022-2024 Conform registru electronic

Serviciul Contabilitate,

Impozite și taxe

29.03.2021

Adoptat prin Hot nr.26/

29.03.2021

27. 3177/16.04.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare ptr.elevii din inv.preuniversitar de stat Conform registru electronic Școala gimnazială 23.04.2021

Adoptat prin Hot nr.27/

23.04.2021

28. 3147/16.04.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea acordării dreptului de administrare teren domeniu pb. Ptr.sistem alarmare sirenă proiect Watman Conform registru electronic Compartiment Urbanism,amenajare teritoriu și disciplină în construcții 23.04.2021

Adoptat prin Hot nr.28/

23.04.2021

29. 3156/16.04.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ptr.aparatul primarului începând cu luna aprilie 2021 Conform registru electronic Compartiment Resurse Umane,Stare civilă și evidența persoanelor 23.04.2021

Adoptat prin Hot nr.29/

23.04.2021

30. 3111/15.04.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea utilizării excedentului bugetului local la finele anului 2020 Conform registru electronic

Serviciul Contabilitate,

Impozite și taxe

23.04.2021

Adoptat prin Hot nr.30/

23.04.2021

31. 3182/19.04.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea modificării H.C.L nr.25/29.03.2021-Acord gaze cu 53 UAT-uri Conform registru electronic Secretar General 23.04.2021

Adoptat prin Hot nr.31/

23.04.2021

32. 3503/27.04.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea contului de execuție la trim.1 al anului 2021 Conform registru electronic

Serviciul Contabilitate,

Impozite și taxe

23.04.2021

Adoptat prin Hot nr.32/

23.04.2021

33. 3508/27.04.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea indexării cu rata inflației de 2,6% a impozitelor și taxelor locale în anul 2022 Conform registru electronic

Serviciul Contabilitate,

Impozite și taxe

28.04.2021

Adoptat prin Hot nr.33/

28.04.2021

34. 3988/14.05.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea alegerii președintelui de ședință pe 3 luni,mai-iulie 2021 Conform registru electronic Secretar General 28.04.2021

Adoptat prin Hot nr.34/

28.04.2021

35. 3992/14.05.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea participării UAT Gura Vitioarei în parteneriat în cadrul programului ELENA Conform registru electronic Secretar General

14.05.2021

Adoptat prin Hot nr.35/

14.05.2021

36. 4084/19.05.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea revocării H.C.L nr.21/25.03.2021 ptr.completarea inventarului bunurilor din domeniul public Conform registru electronic Secretar General

14.05.2021

Adoptat prin Hot nr.36/

14.05.2021

37. 3843/10.05.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea contului de execuție al bugetuluui local la finele anului 2020 Conform registru electronic

Serviciul Contabilitate,

Impozite și taxe

27.05.2021

Adoptat prin Hot nr.37/

27.05.2021

38. 4103/19.05.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea indexării cu rata inflației de 2,6% a chiriilor din contractele de închirere încheiate de Consiliul Local Conform registru electronic

Serviciul Contabilitate,

Impozite și taxe

27.05.2021

Adoptat prin Hot nr.38/

27.05.2021

39. 4473/4.06.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea alipirii unor imobile(două loturi) Conform registru electronic Secretar General 27.05.2021

Adoptat prin Hot nr.39/

27.05.2021

40.

Fără proiect

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea alegerii președintelui de ședință                _ Secretar General 7.06.2021

Adoptat prin Hot nr.40/

7.06.2021    

41. 4768/14.06.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea reorganizării SVSU Gura Vitioarei Conform registru electronic Compartiment Protecția Mediului,Salubrizare și Situații de Urgență 22.06.2021

Adoptat prin Hot nr.41/

22.06.2021

42. 4767/14.06.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor în anul 2021 Conform registru electronic Compartiment Protecția Mediului,Salubrizare și Situații de Urgență 22.06.2021

Adoptat prin Hot nr.42/

22.06.2021

43. 4810/15.06.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea sumei cu titlu de cheltuieli de executare silită ocazionate de tipărirea și trimiterea prin poștă a doc. Conform registru electronic

Serviciul Contabilitate,

Impozite și taxe

22.06.2021

Adoptat prin Hot nr.43/

22.06.2021

44. 5454/7.07.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea rectificării bugetului local,estimările 2022-2024,liste investiții,programe multinanuale Conform registru electronic

Serviciul Contabilitate,

Impozite și taxe

22.06.2021

Adoptat prin Hot nr.44/

22.06.2021

45. 5135/29.06.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea planurilor locale de resurse umane,materiale financiare pt. situații de urgență în anul 2021 Conform registru electronic Compartiment Protecția Mediului,Salubrizare și Situații de Urgență 6.07.2021

Adoptat prin Hot nr.45/

6.07.2021

46. 5187/30.06.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea constituirii unei comisii de avaluare a contractelor de închiriere încheiate de Consiliul local Conform registru electronic Secretar General 6.07.2021

Adoptat prin Hot nr.46/

6.07.2021

47. 5088/28.06.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea modificării H.C.L nr.30/23.04.2021 utilizare excedent buget 2020 Conform registru electronic

Serviciul Contabilitate,

Impozite și taxe

6.07.2021

Adoptat prin Hot nr.47/

6.07.2021

48. 5121/28.06.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea ROF aparat primar în anul 2021 Conform registru electronic Secretar General 6.07.2021

Adoptat prin Hot nr.48/

6.07.2021

49. 5124/29.06.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea SDL a comunei pentru perioada 2021-2027 Conform registru electronic Compartiment Resurse Umane,Stare civilă și evidența persoanelor 6.07.2021

Adoptat prin Hot nr.49/

6.07.2021

50. 5152/29.06.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt.ob.investiții Apărare mal punct La Soare sat Bughea de Jos și alegerea soluției nr.1 de proiectare Conform registru electronic Compartiment investiții și achiziții publice 6.07.2021

Adoptat prin Hot nr.50/

6.07.2021

51. 5148/29.06.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt.ob.Extindere lucrări refacere Apărare mal DC17 Conform registru electronic Compartiment investiții și achiziții publice 6.07.2021

Adoptat prin Hot nr.51/

6.07.2021

52. 5183/30.06.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea stabilirii și sancționării unor fapte ce reprezintă contravenții în domenii în care nu sunt stabilite contravenții prin legi,O.G.,H.G. sau alte acte normative Conform registru electronic Compartiment Cadastru și Agricultură 6.07.2021

Adoptat prin Hot nr.52/

6.07.2021

53. Fără proiect

Primar Gheorghe Stănescu

    

Aprobarea alegerii președintelui de ședință                _ Secretar General 12.07.2021

Adoptat prin Hot nr.53/

6.07.2021  

54. 5454/7.07.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea rectificării bugetului local al comunei pt anul 2021 cu estimări în 2022-2024 Conform registru electronic

Serviciul Contabilitate,

Impozite și taxe

12.07.2021

Adoptat prin Hot nr.54/

12.07.2021

55. 5466/8.07.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea reactualizării P.U.G. și R.L.U. al comunei Gura Vitioarei Conform registru electronic Compartiment Urbanism,amenajare teritoriu și disciplină în construcții 12.07.2021

Adoptat prin Hot nr.55/

12.07.2021

56. 5496/8.07.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea rezilierii contractelor de concesiune nr.4/4.10.2004 și nr.6/4.10.2004 încheiate de Primăria ra Vitioarei și S.C. Hanu Roșu SRL Conform registru electronic

Serviciul Contabilitate,

Impozite și taxe

12.07.2021

Adoptat prin Hot nr.56/

12.07.2021

57. Fără proiect

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea alegerii președintelui de sedință                _ Secretar General 14.07.2021

Adoptat prin Hot nr.57/

12.07.2021  

58. 5684/14.07.2021

Primar Gheorghe Stănescu

Aprobarea realizării obiectivului de investiții”Amenajare scurgere ape pluviale în sat Gura Vitioarei,comuna Gura Vitioarei” Conform registru electronic Secretar General 14.07.2021

Adoptat prin Hot nr.58/

14.07.2021

 
 
 
Copyright © 2024 www.guravitioarei.ro. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.