Registru HCL

REGISTRU

privind evidența hotărârilor consiliului local

pe anul 2021
Nr.de inregistrare Emitent Hotărâre

Structura/Pers.

din aparatul de specialitate al primarului responsabilă cu elaborarea raportului compartimentului de resort

Data
0 2 3 5 6
1. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Enache Dumitru și declararea ca vacant a locului deținut de acesta Secretar General 8.01.2021
2. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020 prin acoperirea definitivă din execedentul bugetului local al UAT Gura Vitioarei al anilor precedenți a deficitului secțiunii de dezvoltare

Serviciul Contabilitate,

Impozite și taxe

8.01.2021
3. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind completarea H.C.L. nr.70/17.12.2020 cu privire la aprobarea impozitelor și taxelor locale în anul 2021

Serviciul Contabilitate,

Impozite și taxe

8.01.2021

4.

Consiliul Local Gura Vitioarei Privind aprobarea pentru anul 2021a planului de acțiuni și lucrări de interes local pt.beneficiarii de venit minim garantat Compartiment asistență socială,autoritate tutelară 26.01.2021
5. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav în anul 2021 Compartiment asistență socială,autoritate tutelară 26.01.2021
6. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind utilizarea excedentului bugetului local la finele anului 2020

Serviciul Contabilitate,

Impozite și taxe

26.01.2021
7. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind scoaterea din evidențele fiscale a unor creanțe fiscale ale persoanelor fizice insolvabile și trecerea acestora într-o evidență separată

Serviciul Contabilitate,

Impozite și taxe

26.01.2021
8. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind cumpărărarea de către Consiliul Local a terenului în suprafață de 400 mp situat în extravilanul localității Gura Vitioarei, în vederea realizării obictivului de interes public ”Alimentare cu apă în sat Bughea de Jos” Secretar General 26.01.2021
9. Consiliul Local Gura Vitioarei Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale în comuna Gura Vitioarei

Serviciul Contabilitate,

Impozite și taxe

26.01.2021
10. Consiliul Local Gura Vitioarei

Privind inițierea demersurilor de actualizare a P.U.G. al comunei Gura Vitioarei

Secretar General 26.01.2021
11. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind alegerea președintelui de ședință Secretar General 19.02.2021
12 Consiliul Local Gura Vitioarei Privind modificarea componentei comisiei de specialitate Nr.2 a Consiliului   Local al comunei Gura Vitioarei Secretar General 19.02.2021
13. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind organizarea rețelei unitățiilor de învățământ preuniversitar de stat în anul școlar 2021-2022 Secretar General 19.02.2021
14. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind împuternicirea primarului să participe la ședințele Gal Valea Teleajenului și să semneze documentele asociației Secretar General 19.02.2021
15. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind scoaterea din evidențele fiscale a unor creanțe fiscale a unor insolvabili și trecerea lor într-o evidență separată

Serviciul Contabilitate,

Impozite și taxe

19.02.2021
16. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între comuna Gura Vitioarei și alte comune pentru construirea rețelei inteligente de distribuție gaze naturale Secretar General 19.02.2021
17. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind alipirea unor imobile(două loturi) Secretar General 19.02.2021
18. Consiliul Local Gura Vitioarei

Privind modificarea organigramei și a ștatului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului în anul 2021

Compartiment Resurse Umane,stare civilă și evidența persoanelor 19.02.2021
19. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind desemnarea a doi consilieri locali care să facă parte din comisia de evaluare a secretarului general al comunei Secretar General 25.03.2021
20. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind aprobarea consumului de carburanți ptr mașinile și utilajele aflate în dotarea Primăriei

Serviciul Contabilitate,

Impozite și taxe

25.03.2021
21. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Vitioarei Secretar General 25.03.2021
22. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului de 11 mp din Dispensarul uman sat Făgetu Secretar General 25.03.2021
23. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind aprobarea unui acord pentru realizarea obiectivului de investiții Varianta ocoloitoare Vălenii de Munte Secretar General 25.03.2021
24. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind aprobarea unui Acordului între UAT județul Prahova și UAT-uri ptr investiția Extindere rețea de distibuție gaze naturale în unele localități din Jud PH Secretar General 25.03.2021
25. Consiliul Local Gura Vitioarei

Privind modificarea HCL nr.24/25.03.2021 cu privire la aporbarea unui acord între UAT Prahova și unele UAT-uri din PH pt Extinderea rețelei de distribuție gaza naturale în unele localități din PH

Secretar General 25.03.2021
26. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind aprobarea bugetului local al comunei Gura Vitioarei   în 2021 cu estimări pt. 2022-2024

Serviciul Contabilitate,

Impozite și taxe

29.03.2021
27. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare care se acordă elevilor din inv.preuniversitar de stat din unitățile școlare de pe raza comunei în 2021 Școala gimnazială 23.04.2021
28. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind aprobarea acordării dreptului de administrare gratuită asupra unei suprafețe de teren pe care se va instala un sistm de alarmare Compartiment Urbanism,amenajare teritoriu și disciplină în construcții 23.04.2021
29. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind modifiicarea organigramei și a ștatului de funcții ptr.aparatul de specialitate al primarului comunei începând cu luna aprilie 2021 Compartiment Resurse Umane,Stare civilă și evidența persoanelor 23.04.2021
30. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind utilizarea excedentului bugetului local la finele anului 2020

Serviciul Contabilitate,

Impozite și taxe

23.04.2021
31. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind modificarea H.C.L nr.25/29.03.2021 cu privire la aprobarea între unele U.A.T. din PH ptr.realizarea documentațiilor tehnico economice Secretar General 23.04.2021
32. Consiliul Local Gura Vitioarei

Privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe trim.1 al anului 2021

Serviciul Contabilitate,

Impozite și taxe

28.04.2021
33. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind indexarea cu rata inflației de 2,6% a impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei,precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local

Serviciul Contabilitate,

Impozite și taxe

28.04.2021
34. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind alegerea președintelui de ședință Secretar General 14.05.2021
35. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind aprobarea participării comunei Gura Vitioarei în parteneriat în cadrul programului ”South Muntenia Energy Efficiency for Public Building Investment Programme Secretar General

14.05.2021

36. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind revocarea H.C.L nr.21/25.03.2021 ptr.completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Vitioarei Secretar General

14.05.2021

37. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la finele anului 2020

Serviciul Contabilitate,

Impozite și taxe

27.05.2021
38. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind indexarea cu rata inflației de 2,6% a chiriilor din contractele de închirere încheiate de Consiliul Local al comunei Gura Vitioarei

Serviciul Contabilitate,

Impozite și taxe

27.05.2021
39. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind alipirea unor imobile(două loturi) Secretar General 7.06.2021
40. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind alegerea președintelui de ședință Secretar General 22.06.2021
41. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind reorganizarea SVSU Gura Vitioarei prin actualizarea componenței,modificarea organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare Compartiment Protecția Mediului,Salubrizare și Situații de Urgență 22.06.2021
42. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind probarea planului de analiză și acoperire a riscurilor pt. comuna Gura Vitioarei în anul 2021 Compartiment Protecția Mediului,Salubrizare și Situații de Urgență 22.06.2021
43. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind aprobarea sumei cu titlu de cheltuieli de executare silită ocazionate de tipărirea și trimiterea prin poștă a doc.

Serviciul Contabilitate,

Impozite și taxe

22.06.2021
44. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2021 și estimările pt.anii 2022-2024,pt.aprobarea listelor de investiții și a programelor multinanuale în anul 2021

Serviciul Contabilitate,

Impozite și taxe

6.07.2021
45. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind aprobarea Planului local pt.asigurarea resurselor umane,materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență în anul 2021 în comuna Gura Vitioarei Compartiment Protecția Mediului,Salubrizare și Situații de Urgență 6.07.2021
46. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind constituirea unei comisii de evaluare a contractelor de închiriere încheiate de Consiliul Local în calitate de proprietar pt.bunuri aparținând domeniului public-privat al comunei Secretar General 6.07.2021
47. Consiliul Local Gura Vitioarei Aprobarea modificării H.C.L nr.30/23.04.2021 utilizare excedent buget 2020

Serviciul Contabilitate,

Impozite și taxe

6.07.2021
48. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind aprobarea ROF din aparatul de specialitate al   primarului în anul 2021 Secretar General 6.07.2021
49. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind aprobarea SDL a comunei pentru perioada 2021-2027 Compartiment Resurse Umane,Stare civilă și evidența persoanelor 6.07.2021
50. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt.ob.investiții Apărare mal punct La Soare sat Bughea de Jos și alegerea soluției nr.1 de proiectare Compartiment investiții și achiziții publice 6.07.2021
51. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt.ob.Extindere lucrări refacere Apărare mal DC17 punct ”La Iorga” Compartiment investiții și achiziții publice 6.07.2021
52. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind stabilire și sancționarea unor contravenții în domenii în care nu sunt stabilite contravenții prin legi,ordonanțe sau hotărâri de Guvern Compartiment Cadastru și Agricultură 6.07.2021
53. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind alegerea președintelui de ședință Secretar General 12.07.2021
54. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei pt anul 2021 cu estimări în 2022-2024

Serviciul Contabilitate,

Impozite și taxe

12.07.2021
55. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind reactualizarea P.U.G. și R.L.U. al comunei Gura Vitioarei Compartiment Urbanism,amenajare teritoriu și disciplină în construcții 12.07.2021
56. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind rezilierea contractelor de concesiune nr.4/4.10.2004 și nr.6/4.10.2004 încheiate de Primăria comunei Gura Vitioarei și S.C. Hanu Roșu SRL

Serviciul Contabilitate,

Impozite și taxe

12.07.2021
57. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind alegerea președintelui de sedință Secretar General 14.07.2021
58. Consiliul Local Gura Vitioarei Privind aprobarea realizării obiectivului de investiții”Amenajare scurgere ape pluviale”în sat Gura Vitioarei,comuna Gura Vitioarei Secretar General 14.07.2021

 

Copyright © 2024 www.guravitioarei.ro. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.