Hotărâri Consiliu Local

HCL 2021

HCL Nr.82 / 19.10.2021 (privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție Pod peste Pârâul Bughea în sat Făgetu, comuna Gura Vitioarei, județul Prahova, prin Programul Naționaș de investiții Anghel Saligny, aprobat prin OUG Nr.95/2021)

HCL Nr.81 / 03.11.2021 (privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.80 / 19.10.2021 (pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.30 din 23.04.2021 privind utilizarea excedentului bugetului local la finele anului 2020)

HCL Nr.79 / 19.10.2021 (privind aprobarea documentației de delegare a gestiunii activității de administrare a depozitului de deșeuri municipale Boldești-Scăieni în cadrul SMID PRAHOVA și acordarea unui mandat primarului comunei)

HCL Nr.78 / 19.10.2021 (privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectul de investiție ”Înființare sistem de canalizare în 3 sate prin Programul de Investiții Anghel Saligny)

HCL Nr.77 / 19.10.2021 (privind atestatrea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.76 / 19.10.2021 (privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli la data de 30.09.2021)

HCL Nr.75 / 19.10.2021 (privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2021,cu estimări pentru anii 2022-2024)

HCL Nr.74 / 12.10.2021 (privind aprobarea rezilierii contractului nr.259-18.02.2021 de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare,transport și transfer a deșeurilor municipale în 3 zone)

HCL Nr.73 / 28.09.2021 (pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.30 din 23.04.2021 privind utilizarea excedentului bugetului local la finele anului 2020)


HCL Nr.72 / 28.09.2021 (privind anularea unor creanțe fiscale ale debitorilor persoane fizice decedate constând în amenzi contravenționale)


HCL Nr.71 / 28.09.2021(privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2021,cu estimări pentru anii 2022-2024)


HCL Nr.70 / 28.09.2021 (privind aprobarea Statutului comunei Gura Vitioarei,județul Prahova)

HCL Nr.69 / 17.09 2021 (privind aprobarea asigurarii finantarii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Program pentru obiectivul de investiţii ,, Infiintare sistem de alimentare cu apă în comuna Gura Vitioarei, sat Bughea de Jos , judeţ Prahova’’)

HCL Nr.68 / 17.09.2021 (privind actualizarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investiţii ,, Infiintare sistem de alimentare cu apă în comuna Gura Vitioarei sat Bughea de Jos , judeţ Prahova’’)

HCL Nr.67 / 30.08.2021 (privind înființarea serviciului public local de transport în regim de taxi pe raza comunei Gura Vitioarei, județul Prahova)

HCL Nr.66 / 18.08.2021 (privind atestarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Gura Vitioarei)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HCL Nr.51 / 06.07.2021 (privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului''Extindere lucrari de refacere aparare de mal pt protejare DC 17 punct ''La Iorga'',KM 0,010,satul Bughea de Jos) + Anexa

HCL Nr.47 / 06.07.2021 (pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr.30 din 23.04.2021 privind utilizarea excedentului bugetului local la finele anului 2020)

HCL Nr.46 / 06.07.2021 (privind construirea unei comisii de evaluare a contractelor de inchiriere incheiate de Consiliul Local in calitate de proprietar pentru bunuri apartinand domeniului public-privat al comunei)

HCL Nr.45 / 06.07.2021 (privind aprobarea Planului local pentru asigurarea resurselor umane,materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta in anul 2021 in comuna Gura Vitioarei) + Anexe

HCL Nr.44 / 06.07.2021 privind (aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2021 si estimarile pentru anii 2022-2024,pentru aprobarea listelor de investitii si a programelor multianuale in anul 2021) + Anexa

HCL Nr.42 / 22.06.2021 (privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru comuna Gura Vitioarei în anul 2021) + Anexa 1 + Anexe (1-17)

HCL Nr.41 / 22.06.2021 (privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Gura Vitioarei prin actualizarea componenței, modificarea organigramei și  a regulamentului de organizare și funcționare) + Anexa 1

HCL Nr.40 / 22.06.2021 (privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.39/ 07.06.2021 (privind aplicarea unor imobile(doua loturi)

HCL Nr.38 / 27.05.2021 (privind indexarea cu rata inflației de 2,6% a chiriilor din contractele de închiriere încheiate de Consiliul Local al comunei Gura Vitioarei)+Anexe

HCL Nr.37 / 27.05.2021 (privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la finele anului 2020)+Anexe

HCL Nr.36 / 27.05.2021 (pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.21-25.03.2021 pentru completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.35 / 14.05.2021 (pentru aprobarea participării comunei Gura Vitioarei în parteneriat în cadrul Programului ”South-Muntenia Energy Efficiency for Public Buildings Investment Programme”)

HCL Nr.34 / 14.05.2021(privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.33 / 28.04.2021 (privind indexarea cu rata inflației de 2,6% a impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei ,precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local)

HCL Nr.32 / 28.04.2021 (privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli pe trim.I al anului 2021)Anexe

HCL Nr.31 / 23.04.2021 (pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.25 din 29.03.2021 cu privire la aprobarea între unele U.A.T. din PH ptr realizarea documentațiilor tehnico economice) + Anexe

HCL Nr.30 / 23.04.2021 (privind utilizarea excedentului bugetului local la finele anului 2020)

HCL Nr.29 / 23.04.2021 (pentru modificarea organigramei și a ștatului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei începând cu luna aprilie 2021)

HCL Nr.28 / 23.04.2021 (privind aprobarea acordării dreptului de administrare gratuită asupra unei suprafețe de teren pe care se va instala un sistem de alarmare)

HCL Nr.27 / 23.04.2021 (privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din unitățile școlare de pe raza comunei în anul 2021)

HCL Nr.26 / 23.04.2021 (privind aprobarea bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2021,cu estimări pentru anii 2022-2024) + Anexe

HCL Nr.25 / 29.03.2021 (pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr.24/25.03.2021 privind aprobarea unui acord între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova și unele Unități Administrativ-Teritoriale din Județul Prahova în vederea realizării documentațiilor tehnico-economice pentru investiția ,,Extindere rețea de distribuție gaze naturale în unele localități din județul Prahova”)

HCL Nr.24 / 25.03.2021 (privind aprobarea unui Acord între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova și unele Unități Administrativ-Teritoriale din Județul Prahova, în vederea realizării documentațiilor tehnico-economice, pentru investiția ,,Extindere rețea de distribuție gaze naturale în unele localități din județul Prahova”)

HCL Nr.23 / 25.03.2021 (privind aprobarea unui acord pentru realizarea obiectivului de investiții Varianta Ocolitoare Vălenii de Munte)

HCL Nr.22 / 25.03.2021 (privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a spațiului în suprafață dev 11mp din Dispensarul uman sat Făgetu) + Anexe

HCL Nr.21 / 25.03.2021 (privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.20 / 25.03.2021 (privind aprobarea consumului de carburanți pentru mașinile și utilajele aflate în dotarea Primăriei)

HCL Nr.19 / 25.03.2021 (privind desemnarea a doi consilieri locali care să facă parte din comisia pentru evaluarea secretarului General al comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.18 / 25.03.2021 (privind modificarea organigramei și a ștatului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei în anul 2021)

HCL Nr.17 / 19.02.2021 (privind alipirea unor imobile - 2 loturi)

HCL Nr.16 / 19.02.2021 (privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între comuna Gura Vitioarei și Comunele Drajna, Predeal-Sărari, Păcureți în vederea elaborării și implementării proiectului Construirea Rețelei Inteligente de Distribuție Gaze Naturale în comunele Drajna, Gura-Vitioarei, Păcureți și Predeal-Sărari) + Anexa

HCL Nr.15 / 19.02.2021 (privind scoaterea din evidențele fiscale a unor creanțe fiscale ale persoanelor fizice insolvabile și trecerea acestora într-o evidență separată)

HCL Nr.14 / 19.02.2021 (privind împuternicirea domnului Stănescu Gheorghe, primarul comunei Gura Vitioarei, să participe la ședințele Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Teleajănului și să semneze în numele și pe seama Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei actul constitutiv și statutul Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Teleajănului, precum și orice acte necesare funcționării Asociației)

HCL Nr.13 / 19.02.2021 (privind organizarea rețelei unitățolor de învățământ preuniversitar de stat, pentru anul 2021 - 2022, la nivelul comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.12 / 19.02.2021 (privind modificarea componenței comisiei de specialitate Nr.2 a Consiliului Local al comunei gura Vitioarei, Comisia Juridică, Administrativă, Preotecție Socială și relații cu Cetățenii)

HCL Nr.11 / 19.02.2021 (privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.10 / 26.01.2021 (privind inițierea demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.9/26.01.2021 (referitor la regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale în comuna Gura Vitioarei)

HCL Nr.8/26.01.2021 (privind cumpărarea de către Consiliul Local a terenului în suprafață de 400 mp situat în extravilanul localității Gura Vitioarei, în vederea realizării obiectivului de interes public Alimentare cu apă în comuna Gura Vitioarei, satul Bughea de Jos)

HCL Nr.7/26.01.2021 (privind scoaterea din evidențele fiscale a unor creanțe fiscale ale persoanelor fizice insolvabile și trecerea acestora într-o evidență separată)

HCL Nr.6/26.01.2021 (privind utilizarea excedentului bugetului local la finele anului 2020)

HCL Nr.5/26.01.2021 (privind aprobarea pentru anul 2021 a numărului de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav)

HCL Nr.4/26.01.2021 (privind aprobarea pentru anul 2021 a planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru beneficiarii de venit minim garantat)

HCL Nr.3/08.01.2021 (privind completarea Hotărârii Consiliului Local Nr.70/17.12.2020 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021)

HCL Nr.2 / 08.01.2021 (privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020 prin acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al UAT Gura Vitioarei al anilor precedenți a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 802.736,67 lei)

HCL Nr.1 / 08.01.2021 (privind constatarea încetării d drept a mandatului de consilier local al domnului Enache Dumitru și declararea ca vacant a locului deținut de acesta)

 

Hotărâri Consiliu Local 2020

HCL Nr.77 / 22.12.2020 (privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale vacante din aparatul de specialitate al primarului)

HCL Nr.76 / 17.12.2020 (privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2020)

Anexe 1, 2, 3

HCL Nr.75 / 17.12.2020 (privind acordarea unui ajutor financiar pentru sportivii de performanță cu domiciliul în comuna Gura Vitioarei)

HCL Nr.74 / 17.12.2020 (privind scoaterea din evidențele fiscale a unor creanțe fiscale ale persoanelor fizice insolvabile și trecerea acestora într-o evidență separată, precum și anularea creanțelor fiscale ale debitorilor persoane fizice decedate)

HCL Nr.73 / 17.12.2020 (privind încredințarea serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân de pe domeniul public al UAT Gura Vitioarei prin contract de prestări servicii)

HCL Nr.72 / 17.12.2020 (privind stabilirea și sancționarea unor contravenții în domenii care nu sunt stabilite contravenții prin legi, ordonanțe sau hotărâri de Guvern)

Anexa 1

HCL Nr.71 / 17.12.2020 (privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gura Vitioarei varianta decembrie 2020)

HCL Nr.70 / 17.12.2020 (privind aprobarea impozitelor și taxelor pentru anul 2021)

HCL Nr.69 / 23.11.2020 (pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Nr.36/20.05.2020 privind utilizarea excedentului bugetului local la finele anului 2019) + Anexa 1 & Anexa 2

HCL Nr.68 / 23.11.2020 (privind mandatarea dl.Primar al Comunei Gura Vitioarei, Stănescu Gheorghe, să participe la Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul Pentru Managementul Deșeurilor - Prahova, precum și să-și exercite dreptul la vot)

HCL Nr.67 / 23.11.2020 (privind alegerea viceprimarului comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.66 / 23.11.2020 (privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2020)

HCL Nr.65 / 23.11.2020 (privind modificarea organigramei și a ștatului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei în anul 2020)

HCL Nr.64 / 23.11.2020 (privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.63 / 23.11.2020 (privind validarea dispoziției Nr.260 / 25.09.2020 prin care s-a rectificat bugetul local al Comunei Gura Vitioarei pe anul 2020)

HCL Nr.62 / 23.11.2020 (privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul al III-lea al anului 2020)

HCL Nr. 61 / 12.11.2020 (privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Gura Vitioarei pe durata mandatului)

HCL Nr.60 / 12.11.2020 (privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.59 / 09.09.2020 (privind aprobarea taxei de închiriere și a regulamentului privind modalitatea de închiriere a utilajului buldoexcavator aflat în patrimoniul comunei Gura Vitioarei, județul Prahova)

HCL Nr.58 - 09.09.2020 (privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2020)

HCL Nr.57 - 09.09.2020 (privind alegerea presedintelui de sedinta)

HCL Nr.56 - 18.08.2020 (pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului local nr.33/31.10.2008 privind atribuirea unui teren din domeniul public in vederea construirii unei biserici in satul Poiana Copaceni)

HCL Nr.55 - 18.08.2020 (privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2020)

HCL Nr.54 - (privind asocierea comunei Gura Vitioarei cu judeţul Prahova în vederea realizării unor obiective de interes public)

HCL Nr.53 - 29.07.2020 (pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 36/20.05.2020 privind utilizarea excedentului bugetului local la finele anului 2019)

HCL Nr.52 - 29.07.2020 (privind aprobarea închirierii unor suprafețe de teren de către SC Conpet SA în comuna Gura Vitioarei)

HCL Nr.51 - 29.07.2020 (privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul II al anului 2020)

HCL Nr.50 - 29.07.2020 (privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2020)

HCL Nr.49 - 13.07.2020 (privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Gura Vitioarei, Județul Prahova)

HCL Nr.48 - 13.07.2020 (privind aprobarea efectuării obiectivului de investiții Lucrări de extindere rețea alimentae cu gaze în comuna Gura Vitioarei la valoarea 163.573,83 lei cu TVA, aprobarea încheierii contractului de cofinanțare cu Engie România și Distrigaz Sud Rețele SRL și desemnarea persoanei semnatară a contractului de cofinanțare)

HCL Nr.47 - 13.07.2020 (privind montarea unor relantisoare în zonele cu potențial ridicat de circulație rutieră și pietonală din comuna Gura Vitioarei, județul Prahova)

HCL Nr.46 - 13.07.2020 (privind anularea unor creanțe fiscale)

HCL Nr.45 - 13.07.2020 (privind avizarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare a localităților din  județul Prahova - revizuit 2019 și acordarea unui mandat reprezentantului Consiliului Local al Comunei Gura Vitioarei, domnul Stănescu Gheorghe)

HCL Nr.44 - 13.07.2020 (privind aprobarea tarifelor prestate de operatorul de salubritate)

HCL Nr.43 - 13.07.2020 (privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.42 - 09.06.2020 (privind revocare HCL Nr.27/16.03.2020)

HCL Nr.41 - 09.06.2020 (privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gura Vitoarei pe anul 2020)

HCL Nr.40 - 09.06.2020 (privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Asfaltare drumuri comunale în satele Bughea de Jos și Poiana Copăceni, comuna Gura Vitioarei, județul Prahova, prezentate de proiectantul Dumstrasse Project Design SRL)

HCL Nr.39 - 09.06.2020 (privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Reparație gabioane în satele Făgetu și Bughea de Jos, punctele: La Troiță, La Iorga și La Poștăriță prezentate de proiectantul Dragokad Geometry SRL)

HCL Nr.38 - 20.05.2020 (privind prelungirea duratei unui contract de închiriere)

HCL Nr.37 - 20.05.2020 (privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2020)

HCL Nr.36 - 20.05.2020 (privind utilizarea excedentului bugetului local la finele anului 2019)

HCL Nr.35 - 28.04.2020 (privind aprobarea contului de execuție al bugetelor de venituri și cheltuieli pe trim. I al anului 2020)

HCL Nr.34 - 28.04.2020 (pentru stabilirea de cote/plafoane maxime lunare a consumului de combustibil pentru autoturismele din cadrul Primăriei Gura Vitioarei)

HCL Nr.33 - 28.04.2020 (privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor a căror proprietari își au domiciliul, reședința ori sediul pe raza comunei Gura Vitioarei, care nu se supun înmatriculării)

HCL Nr.32 - 28.04.2020 (privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2020)

HCL Nr.31 - 28.04.2020 (privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte don comisia de evaluare a performanțelor individuale ale secretarului Comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.30 - 28.04.2020 (privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Refacere 3 punti pietoale în satul Bughea de Jos, Punct Manu, punct Buzau si punct Manole si alegerea soluției dintre cele 2 prezentate de proiectantul Like Project SRL)

HCL Nr.29 - 28.04.2020 (privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.28 - 16.03.2020 (privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție Achiziție buldoexcavator în vederea dotării Compartimentului Administrativ Deservire, Comuna Gura Vitioarei, județ Prahova)

HCL Nr.27 - 16.03.2020 (privind aprobarea Caietului de Sarcini, Memoriul Tehnic Justificativ și Devizul General, Strategia de Contractare și Documentația Suport - formulare, model contract etc. - aferente Achiziție buldoexcavator în vederea dotării Compartimentului Administrativ Deservire, Comuna Gura Vitioarei, județ Prahova)

HCL Nr.26 - 16.03.2020 (privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.25 - 16.03.2020 (privind actualizarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2020 - Revizia 1) 

HCL Nr.24 - 16.03.2020 (privind închirierea unui spațiu în cadrul localului Școala Veche Făgetu) 

HCL Nr.23 - 21.02.2020 (privind revocare HCL Nr.40 / 28.09.2018)

HCL Nr.22 - 21.02.2020 (privind aprobarea bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2020, cu estimări pentru anii 2021 - 2023)

HCL Nr.21 - 21.02.2020 (privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru beneficiarii de venit minim garantat în anul 2020)

HCL Nr.20 - 21.02.2020 (privind aprobarea constituirii echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică și procedura privind modalitatea de intervenție a echpei mobile)

HCL Nr.19 - 21.02.2020 (privind aprobarea principalelor manifestări cultural artistice, sportive, sociale și educative care se desfășoară în comuna Gura Vitioarei în anul 2020)

HCL Nr.18 - 14.02.2020 (privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență)

HCL Nr.17 - 14.02.2020 (privind aprobarea Programului anual al achiziiilor publice pe anul 2020 și a Strategiei anuale a achizițiilor publice pe anul 2020)

HCL Nr.16 - 14.02.2020 (privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020)

HCL Nr.15 - 14.02.2020 (privind aprobarea Studiu de Oportunitate privind închirierea unui teren în suprafață de 30mp situat în comuna Gura Vitioarei, sat Poiana Copăceni, tarla 26, parcela 92, punct Cămin Cultural carte funciară Nr.20402

HCL Nr.14 - 14.02.2020 (privind revocare HCL Nr.8/2020 privind aprobarea Studiu de Oportunitate privind închirierea unui teren în suprafață de 0mp situat în comuna Gura Vitioarei, sat Poiana Copăceni, tarla 26, parcela 92, punct Cămin Cultural carte funciară Nr.20402)

HCL Nr.13 - 14.02.2020 (privind aprobarea Notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul Achziție buldoescavator în vederea dotării Compartimentului Administrativ Deservire)

HCL Nr.12 - 14.02.2020 (privind aprobarea executării lucrării de investiții Înlocuire rețea de apă PEHD Gura Vitioarei la rețeaua de apă din localitate de către operatorul serviciului public de alimentare cu apă a localității SC Jovila Construct SRL)

HCL Nr.11 - 14.02.2020 (privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Modernizare drumuri în comuna Gura Vitioarei, județul Prahova - Rest de executat (PNDL 1)

HCL Nr.10 - 17.01.2020 (privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.9 - 17.01.2020 (privind actualizarea componentei nomainale a comisiilor de specialitate din cadrul CL al comunei gura Vitioarei)

HCL Nr.8 - 17.01.2020 (privind aprobarea Studiu de oportunitate privind închirierea unui teren în suprafață de 30mp situat în comuna Gura Vitioarei, sat Poiana Copăceni, tarla 26, parcela 92, punct Cămin Cultural carte funciară Nr.20402)

HCL Nr.7 - 17.01.2020 (privind utilizarea excedentului bugetului local la finele anului 2019)

HCL Nr.6 - 17.01.2020 (privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019, respectiv acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare la finele anului 2019 din excedentul bugetului local)

HCL Nr.5 - 13.01.2020 (privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Modernizare  drumuri de interes local în comuna Gura Vitioarei, Județul Prahova)

HCL Nr.4 - 13.01.2020 (privind validarea mandatului de consilier local al dlui Iordan Vasile)

HCL Nr.3 - 13.01.2020 (privind validarea mandatului de consilier local al dlui Marin Marius-Adrian)

HCL Nr.2 - 13.01.2020 (privind validarea mandatului de consilier local al dlui Irimia Gheorghe-Constantin)

HCL Nr.1 - 13.01.2020 (privind validarea mandatului de consilier local al dlui Manole Nicolae)

 

HCL 2018

HCL Nr.48 - 26.10.2018 (privind alegerea viceprimarului comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.47 - 23.10.2018 (privind schimbarea din funcţie a viceprimarului comunei Stănescu Gheorghe ca urmare a revocării hotărârilor Consiliului local nr.36-nr.37/12.09.2018)

HCL Nr.46 - 23.10.2018 (privind aprobarea Raportului de evaluare al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului)

Anexa 1 HCL 46

HCL Nr..45 - 23.10.2018 (privind aprobarea amplasării unui TOTEM- INTRARE ÎN LOCALITATE pe raza comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.44 - 23.10.2018 (pentru revocarea Hotărârilor Consiliului Local de la nr. 34 la nr.38 adoptate în şedinţa extraordinară din data de 12.09.2018)

HCL Nr.43 - 09.10.2018  (privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.42 - 09.10.2018 (privind rectificarea bugetului local)

HCL Nr.41 - 09.10.2018 (privind asocierea comunei Gura Vitioarei cu judeţul Prahova în vederea realizării unor obiective de interes public)

HCL Nr.40 - 28.09.2018 (privind stabilirea salariilor de bază pentru secretarul unităţii administrativ-teritoriale si pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului)

HCL Nr.39 - 28.09.2018 (privind modificarea/rectificarea bugetului local)

HCL Nr.38 - 12.09.2018 (privind delegarea temporară a atribuţiilor viceprimarului comunei Gura Vitioarei către domnul consilier local Radu Ion)

HCL Nr.37 - 12.09.2018 (privind alegerea viceprimarului comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.36 - 12.09.2018 (privind schimbarea din funcţie a viceprimarului comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.35 - 12.09.2018 (privind aprobarea Raportului de evaluare al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului unităţii administrativ-teritoriale, pentru anul 2017)

HCL Nr.34 - 12.09.2018 (privind aprobarea amplasării unui TOTEM- INTRARE ÎN LOCALITATE pe raza comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.33 - 31.08.2018 (privind rectificarea bugetului local prin virarea unor credite bugetare de la un capitol bugetar la alt capitol bugetar)

HCL Nr.32 - 31.07.2018 (pentru modificarea art.1 din Hotărîrea Consiliului local nr.30/6.07.2018 privind delegarea temporară a atribuţiilor viceprimarului comunei Gura Vitioarei catre domnul consilier local Nicolae Vasile)

HCL Nr.31 - 31.07.2018 (privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local la data de 30.06.2018)

HCL Nr.30 - 06.07.2018 (privind delegarea temporară a atribuțiilor viceprimarului comunei Gura Vitioarei către domnul consilier local Nicolae Vasile)

HCL Nr.29 - 06.07.2018 (pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.23/30.05.2018 privind încredințarea, prin concesiune, a serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân de pe domeniul public al U.A.T.C. Gura Vitioarei)

HCL Nr.28 - 06.07.2018 (privind aprobarea obiectivului de investitii,, Lucr􀄃ri de reabilitare rețea de iluminat de public în comuna Gura Vitioarei, județul Prahova” pentru anul 2018)

HCL Nr.27 - 06.07.2018 (privind rectificarea bugetului local prin virarea unor credite bugetare si pentru utilizarea fondului de rezervă bugetară)

HCL Nr.26 - 06.07.2018 (privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,,Asfaltare drum comunal Fundeni-Mălăieşti, comuna Gura Vitioarei , județul Prahova’’)

HCL Nr.25 - 06.07.2018 (pentru validarea dispozitiei nr.186/26.06.2018 privind rectificarea bugetului local al U.A.T.C.Gura Vitioarei)

HCL Nr.24 - 06.07.2018 (privind aprobarea încheierii contului de execuție al bugetului local în anul 2017)

HCL Nr.23 - 30.05.2018 (privind încredințarea, prin concesiune, a serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân de pe domeniul public al U.A.T.C. Gura Vitioarei)

HCL Nr.22 - 30.05.2018 (privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare al serviciului public de asistență socială al comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.21 - 30.05.2018 (privind aprobarea închirierii , prin licitație publică, a spațiului în suprafață de 21 mp, cu destinația farmacie, din dispensarul uman Făgetu, situat în intravilanul localității, tarla nr.5, parcela nr.190, nr.carte funciară
21105-C1, nr.cadastral 21105-C1)

HCL Nr.20 - 30.05.2018 (pentru modificarea şi completarea art.67 alin.2 şi art.85 din Hotărârea Consiliului local nr.27 din 28.03.2017 de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcționare a Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.19 - 27.04.2018 (privind înfiintarea unor statii de transport public pentru elevii şi preşcolarii din învatamântul preuniversitar de stat de pe raza comunei)

HCL Nr.18 - 27.04.2018 (privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019)

HCL Nr.17 - 27.04.2018 (privind aprobarea contului de executie al bugetului local pentru trimestrul l al anului 2018)

HCL Nr.16 - 27.03.2018 (privind rectificarea bugetului local)

HCL Nr.15 - 27.03.2018 (privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr,14 - 27.03.2018 

HCL Nr.13 - 27.03.2018 (pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului local nr.35/27.07.2017 privind aprobarea prelungirii duratei de închiriere a contractului nr.3221/28.06.2007 a suprafetei de 2 mp teren aferent stațiilor de protecție catodică pentru conducte GN , încheiat de catre Consiliul local al comunei Gura Vitioarei cu Sc.Distrigaz Sud Sa. Bucuresti (denumire actuală Sc.Engie Sa.)

HCL Nr.12 - 27.03.2018 (privind organizarea re􀄠elei unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru anul şcolar 2018-2019, la nivelul comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.11 - 27.03.2018 (pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.42/8.08.2017 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei)

HCL Nr.10 - 19.02.2018 (privind aprobarea pentru anul 2018 a planului de acțiuni şi lucrări de interes local pentru beneficiarii de venit minim garantat)

HCL Nr.9 - 19.02.2018 (privind aprobarea pentru anul 2018 a numărului de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav)

HCL Nr.8 - 19.02.2018 (pentru modificarea hotărârii Consiliului local nr.60/28.12.2017 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018)+ Anexa 1 + Anexa 2 + Anexa 3

HCL Nr.6 - 19.02.2018 (privind aprobarea numărului şi a cuantumului burselor şcolare care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din unitățile şcolare de pe raza comunei în anul 2018)

HCL Nr.5 - 19.02.2018 (privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al comunei Gura Vitioarei la finele anului 2017)

HCL Nr.4 -19.02.2018 (privind aprobarea bugetului general al U.A.T.C.Gura Vitioarei în anul 2018, precum şi estimările pentru anii 2019-2021)

HCL Nr.1 - 09.01.2018 (privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017 prin acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al unităţii administrativ -teritoriale Gura Vitioarei la finele anului 2017 a deficitului secţiunii de dezvoltare în sumă de 47.761,03 lei)

 

 

HCL 2017

HCL Nr.58 - 07.12.2017

HCL N.57 - 07.12.2017

HCL Nr.56 - 28.11.2017

HCL Nr.55 - 28.11.2017

HCL Nr.54 - 28.11.2017

HCL Nr.52 - 28.11.2017

HCL Nr.51 - 28.11.2017

HCL Nr.50 - 28 .11.2017

HCL Nr.49

HCL Nr.48

HCL Nr.47

HCL Nr.46

HCL Nr.45

HCL Nr.44

HCL Nr.43

HCL Nr.42

HCL Nr.41

HCL Nr.40

HCL Nr.39

HCL Nr.38

HCL Nr.37

HCL Nr.36

HCL Nr.35

HCL Nr.34 Anexă

HCL Nr.33

HCL Nr.32

HCL Nr.31 Anexă

HCL Nr.30

HCL Nr.29

HCL Nr.28

HCL Nr.27 Anexă

HCL Nr.26

HCL Nr.25

HCL Nr.24

HCL Nr.23

HCL Nr.22

HCL Nr.21

HCL Nr.20

HCL Nr.19

HCL Nr.18 Anexă

HCL Nr.17

HCL Nr.16

HCL Nr.15

HCL Nr.14

HCL Nr.13 Anexă

HCL Nr.12 Anexă

HCL Nr.11

HCL Nr.10

HCL Nr.9

HCL Nr.8

HCL Nr.7

HCL Nr.6

HCL Nr.5

HCL Nr.4

HCL Nr.3

HCL Nr.2

HCL Nr.1

Copyright © 2021 www.guravitioarei.ro. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.